Current issue

2020 (102) 2

ISSN: 2336-6591
154 pages

Články Komparace lexika v českých překladech Míšeňské právní knihy Comparison of Lexemes in Czech Translations of the Law Book of Meissen Libuše Spáčilová, p. 155-181 Diskurzní částice now a její české ekvivalenty The Discourse Particle Now and its Czech Equivalents Silvie Válková, p. 182-193 Záhadný morfém [-t] a slovesná paradigmata v sarkézské normanštině The Mysterious […]