2021.2.2

>ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 2021 (103) 2

Dislokace, extrapozice a nominativus pendens — srovnávací studie syntaktických struktur ve francouzštině a češtině

Dislocation, Extraposition and Nominativus Pendens — A Contrastive Study of Syntactic Structures in French and Czech

Ondřej Pešek

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The study defines the categorial framework for the analysis of so-called dislocated structures in contrastive perspective. First, it describes the systemic possibilities of the French and Czech syntaxes in relation to the phenomena studied. The syntactical potential is assessed from a functional point of view, making it possible to explain differences in the use of systemically possible structures in the two languages. The evaluation of systemic possibilities is complemented by a parallel corpus analysis performed in the InterCorp corpus. The study does not include all cases classified as dislocation (extraposition) in the specialized literature, as it focuses primarily on the left-hand extraposition of selected valency verb complements.

 KEYWORDS (cz)

dislokace, extrapozice, nominativus pendens, francouzština, čeština

 KEYWORDS (en)

dislocation, extraposition, nominativus pendens, French, Czech

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366591.2021.2.2

 REFERENCES

Aurová, M., (2017): Srovnání aktuálního členění v češtině a španělštině: textově-lingvistický přístup. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Berrendonner, A. (2008): Dislocation et conjugaison en français contemporain. Cahiers de praxématique, 48, 85–110.

Combettes, B. (1998): Les constructions détachées en français. Paris: Ophrys.

Creissels, D. (1995): Eléments de syntaxe générale. Paris: Presses Universitaires de France.

Cusimano, C. (2013): Grammaire descriptive du français, Tome 1 — Pronoms. Brno: Masarykova univerzita.

Daneš, F. a kol. (1987): Mluvnice češtiny. Praha: Academia.

De Cat, C. (2005): French subject clitics are not agreement markers. Lingua, 115, 9, s. 1195–1219.

Gardes-Tamine, J. (2006): La grammaire. 2. Syntaxe. Paris: Armand Colin.

Grepl, M.– Karlík, P. (1998): Skladba češtiny. Olomouc: Votobia.

Grevisse, M. — Goosse, A. (2006): Le bon usage : grammaire française. Bruxelles: De Boeck & Larcier.

Groupe de Fribourg (2012): Grammaire de la période. Bern (Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford,Wien): Peter Lang.

Hoffmannová, J. — Homoláč, J. — Mrázková, K. (eds.) (2019): Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia.

Karlík, P. — Nekula, M. — Pleskalová, J. (2016): Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Kopecká, E. (2017): La dislocation des complements valentiels du verbe en Francais contemporain — analyse syntaxique et analyse du disours. Diplomová práce, FF JU České Budějovice.

Lambrecht, K. (2001): Dislocation. In: M. Haspelmath et al. (eds.), La typologie des langues et les universaux linguistiques. Manuel international, Berlin: Walter de Gruyter, s. 1050–1078.

Lazard, G. (1994): L’Actance, Paris: Presses universitaires de France.

Le Goffic, P. (1994): Grammaire de la phrase française. Paris: Hachette.

Müllerová, O. (1994): Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha: Academia.

Nádvorníková, O. — Vavřín, M. (2019): Korpus InterCorp — francouzština, verze 12 z 12. 12. 2019. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz

Nowakowska, A. (2009): Thématisation et dialogisme : le cas de la dislocation. Langue française, 163(3), 79–98.

Panevová, J. (2014): Mluvnice současné češtiny. 2/ Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.

Panhuis, D. (2014): Gramatika latiny. Praha: Academia.

Pekarek Doehler, S. — Stoenica, I. (2012): Émergence, temporalité et grammairedans-l’interaction : disloquée à gauche et nominativus pendens en français contemporain. Langue française, 175, 3, s. 111–127.

Pešek, O. (2017): La „Rectorique de Cyceron“ traduite par Jean d’Antioche: organisation du texte et son marquage : études de linguistique textuelle diachronique. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Riegel, M — Pellat, J.-C. — Rioul, R. (1994): Grammaire méthodique du français, Paris: Quadrige.

Sgall, P. — Hajičová, E. — Buráňová, E. (1980): Aktuální členění věty v češtině. Praha: Academia.

Štícha, F. (1999): K deikticko-anaforickým funkcím lexému ten. Slovo a slovesnost, 60, s. 123–135.

Štícha, F. (2001): Anaforické koreferenční substantivum. In: P. Karlík — Z. Hladká (eds.), Čeština — univerzália a specifika 3. Brno: Vydavatelství MU, s. 87–97.

Štícha, F. a kol. (2013): Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia.

Touratier, C. (2005): Analyse et théorie syntaxiques. Aix-en-Provence: Publications de l’Université de Provence.

Wilmet, M (1998): Grammaire critique du français, Paris: Hachette.

Zimová, L. (1994): Způsoby vyjadřování větných členů v textu. Konkurence pojmenování, pronominalizace a elize. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Úvod > 2021.2.2