2021.2.3

>ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 2021 (103) 2

Opakování jako součást utváření pracovního (doprovodného) rozhovoru

The Role of Repetition in Workplace Conversations

Jana Hoffmannová — Martin Havlík

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

This article is a primarily a stylistic analysis of a conversation taking place between colleagues working together. Emphasis is placed also on sociolinguistic factors (e.g., the asymmetry of the conversation and the distribution of the social roles of the two interlocutors) that result in the use of specific linguistic features (especially first-, second- and third-person singular and plural pronouns and verb forms such as the indicative, imperative and conditional moods and also the use of the infinitive) and a specific degree of “politeness” expressed in the conversation by one of the interlocutors. Methods of interactive linguistics are used to analyse repetition as an important conversational discourse strategy, and various types of repetition (e.g., intentional/unintentional, identical/modified, intensifying, confirmatory, corrective: “self-corrections” and corrections of the interlocutor) are distinguished with regard to prosody and sequential context. A detailed analysis of a short section of the conversation highlights the role played by gestures and facial expressions (also with regard to repetitions) in maintaining mutual intelligibility between the interlocutors and in coordinating their shared work.

 KEYWORDS (cz)

doprovodný pracovní rozhovor, (spolu)konstrukce vzájemného porozumění partnerů, sekvenční kontext, opakování, prozódie, gesta a pohledy

 KEYWORDS (en)

workplace conversation, (co-)establishment of mutual intelligibility between interlocutors, sequential context, repetition, prosody, gestures and facial expressions

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366591.2021.2.3

 REFERENCES

Bazzanella, C. (1993): Dialogic repetition. In: H. Löffler (ed.), Dialoganalyse IV, Teil 1. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 283–295.

Bečka, J. V. (1968): Opakování slov jako pojmenovací prostředek. Naše řeč, 51, s. 65–77.

Bogen, D. (1999): Order Without Rules. Critical Theory and the Logic of Conversation. Albany: State University of New York Press.

Couper-Kuhlen, E. (1996): The prosody of repetition: on quoting and mimicry. In: Couper-Kuhlen, E. — Selting, M. (eds.), Prosody in Conversation. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo: Cambridge University Press, s. 366–405.

Couper-Kuhlen, E. — Selting, M. (2018): Interactional Lingustics. Studying language in social interaction. Cambridge, New York, Melbourne, New Delhi, Singapore: Cambridge University Press.

Curl, T. — Local, J. — Walker, G. (2006): Repetition and the prosody-pragmatics interface. Journal of Pragmatics, 38, 10, s. 1721–1751.

Garfinkel, H. (1967): Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs: PrenticeHall.

Garfinkel, H. (2006): Seeing Sociologically. The Routine Grounds of Social Action. Boulder, London: Paradigm Publishers.

Grepl, M. (1967): O funkci záměrného opakování částí výpovědi ve výstavbě promluvy. Naše řeč, 50, s. 77–87.

Grepl, M. (1968): Ještě k funkci záměrného opakování ve výstavbě promluvy. Naše řeč, 51, s. 77–82.

Havlík, M. (2016): Interakční lingvistika. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, s. 700–701.

Hoffmannová, J. (2014): Nepřítomný popis: kompenzace jeho evokační a identifikační funkce. In: A. Jedličková (ed.), O popisu. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, s. 9–16.

Hoffmannová, J. — Müllerová, O. (2007): Opakování jako součást výstavby vyprávění a interaktivního rozměru narativního interview. In: J. Hoffmannová — O. Müllerová (eds.), Čeština v dialogu generací. Praha: Academia, s. 253–269.

Hoffmannová, J. — Homoláč, J. — Mrázková, K. (eds.) (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia.

Hoffmannová, J. — Homoláč, J. — Mrázková, K. (eds.) (2019): Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia.

Johnstone, B. (ed.) (1994): Repetition in Discourse. Interdisciplinary Perspectives. Norwood, New Jersey: Ablex.

Křížková, H. (1960): Opakování slov jako prostředek intenzifikace v ruštině a češtině. In: C. Bosák — A. V. Isačenko — A. Jedlička — O. Leška (eds.), Rusko-české studie. Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze. Jazyk a literatura II. Praha: SPN, s. 309–324.

Mathesius, V. (1947): Zesílení a zdůraznění jako jevy jazykové. In: V. Mathesius, Čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich, s. 203–223.

Mrázková, K. — Homoláč, J. (2018): Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny. Slovo a slovesnost, 79, s. 141–156.

Müllerová, O. (2005): Opakování jako jeden z rysů výstavby mluvených textů. In: M. Šimková (ed.), Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Bratislava: Veda, s. 139–149.

Rawls, A. W. (2006): Respecifying the study of social order — Garfinkel’s transition from theoretical conceptualization to practices in details. In. H. Garfinkel, Seeing Sociologically. The Routine Grounds of Social Action. Boulder, London: Paradigm Publishers, s. 1–97.

Rawls, A. W. (2008): Harold Garfinkel, ethnomethodology and workplace studies. Organization Studies, 29 (5), s. 701–731.

Schegloff, E. (1996): Confirming allusions: toward an empirical account of action. American Journal of Sociology, 102 (1), s. 161–216.

Schegloff, E. (2007): Sequence Organization in Interaction. A Prime in Conversation Interaction. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo: Cambridge University Press.

Tannen, D. (1989): Talking Voices. Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse. Cambridge et al.: Cambridge University Press.

Štícha, F. a kol. (2013): Akademická mluvnice spisovné češtiny. Praha: Academia.

Watson, R. (2008): Comparative sociology, laic and analytic: Some critical remarks on comparison in Conversation Analysis. Cahiers de praxématique, 50, s. 197–238.

Watson, R. (2015): De-reifying categories. In: . Fitzgerald — W. Housley, Advances in Membership Categorization Analysis. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage, s. 23–49.

Weingart, M. (1932): Semiologie a jazykozpyt. In: Charisteria Guilelmo Mathesio quinquagenario. A discipulis et Circuli linguistici Pragensis sodalibus oblata. Pragae: Pražský lingvistický kroužek, s. 5–13.

Zeman, J. (1999): K zvukové stránce mluvených projevů. In: J. Hoffmannová — O. Müllerová — J. Zeman, Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách. Praha: Trizonia, s. 166–191.

Úvod > 2021.2.3