2021.2.4

>ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 2021 (103) 2

Víceslovné jednotky typické pro české akademické texty

Multi-Word Units in Czech Academic Texts

Dominika Kováříková — Oleg Kovářík — Lucie Lukešová

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

This paper introduces Akalex, a new online tool created to support vocabulary research into Czech academic texts. The Akalex database includes close on 60 000 n-grams — candidates for typical academic words or multiword units — and it can be readily searched and filtered according to several criteria. The n-grams were extracted from the SYN2015 corpus of written contemporary Czech, based on their prominent frequency in academic texts and shared occurrence in many different academic disciplines, distinguishing them from general vocabulary on one hand and specialized terminology on the other. Each n-gram in the database is also furnished with additional information, such as part-of-speech, distribution by disciplines, frequency etc., making it possible to search for e.g. collocations with a specific lexeme (such as adjectives combined with the word výzkum ‘research’ or verbs with a certain preposition). The features of Akalex were put to the test in our case study covering 2-grams to 6-grams used in all 24 academic disciplines included in the SYN2015 corpus. Of nearly 900 candidates, 236 were manually chosen by two annotators as typical for academic texts. These were then further analysed and split into groups based on their semantic, functional and formal features. Among the most frequent were lexical bundles, collocations with content words and combinations of two verbs pointing to a frequent use of passives in academic texts etc.

 KEYWORDS (cz)

akademické texty, akademická slovní zásoba, víceslovné jednotky, korpusový výzkum

 KEYWORDS (en)

academic texts, academic vocabulary, multi-word units, corpus research

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366591.2021.2.4

 CORPORA

Křen, M. — Cvrček, V. — Čapka, T. — Čermáková, A. — Hnátková, M. — Chlumská, L. — Jelínek, T. — Kováříková, D. — Petkevič, V. — Procházka, P. — Skoumalová, H. — Škrabal, M. — Truneček, P. — Vondřička, P. — Zasina, A. (2015): SYN2015: reprezentativní korpus psané češtiny. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Dostupný z: http://www.korpus.cz

 REFERENCES

Bazzanella, C. (1993): Dialogic repetition. In: H. Löffler (ed.), Dialoganalyse IV, Teil 1. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 283–295.

Bečka, J. V. (1968): Opakování slov jako pojmenovací prostředek. Naše řeč, 51, s. 65–77.

Bogen, D. (1999): Order Without Rules. Critical Theory and the Logic of Conversation. Albany: State University of New York Press.

Couper-Kuhlen, E. (1996): The prosody of repetition: on quoting and mimicry. In: Couper-Kuhlen, E. — Selting, M. (eds.), Prosody in Conversation. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo: Cambridge University Press, s. 366–405.

Couper-Kuhlen, E. — Selting, M. (2018): Interactional Lingustics. Studying language in social interaction. Cambridge, New York, Melbourne, New Delhi, Singapore: Cambridge University Press.

Curl, T. — Local, J. — Walker, G. (2006): Repetition and the prosody-pragmatics interface. Journal of Pragmatics, 38, 10, s. 1721–1751.

Garfinkel, H. (1967): Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs: PrenticeHall.

Garfinkel, H. (2006): Seeing Sociologically. The Routine Grounds of Social Action. Boulder, London: Paradigm Publishers.

Grepl, M. (1967): O funkci záměrného opakování částí výpovědi ve výstavbě promluvy. Naše řeč, 50, s. 77–87.

Grepl, M. (1968): Ještě k funkci záměrného opakování ve výstavbě promluvy. Naše řeč, 51, s. 77–82.

Havlík, M. (2016): Interakční lingvistika. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, s. 700–701.

Hoffmannová, J. (2014): Nepřítomný popis: kompenzace jeho evokační a identifikační funkce. In: A. Jedličková (ed.), O popisu. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, s. 9–16.

Hoffmannová, J. — Müllerová, O. (2007): Opakování jako součást výstavby vyprávění a interaktivního rozměru narativního interview. In: J. Hoffmannová — O. Müllerová (eds.), Čeština v dialogu generací. Praha: Academia, s. 253–269.

Hoffmannová, J. — Homoláč, J. — Mrázková, K. (eds.) (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia.

Hoffmannová, J. — Homoláč, J. — Mrázková, K. (eds.) (2019): Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia.

Johnstone, B. (ed.) (1994): Repetition in Discourse. Interdisciplinary Perspectives. Norwood, New Jersey: Ablex.

Křížková, H. (1960): Opakování slov jako prostředek intenzifikace v ruštině a češtině. In: C. Bosák — A. V. Isačenko — A. Jedlička — O. Leška (eds.), Rusko-české studie. Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze. Jazyk a literatura II. Praha: SPN, s. 309–324.

Mathesius, V. (1947): Zesílení a zdůraznění jako jevy jazykové. In: V. Mathesius, Čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich, s. 203–223.

Mrázková, K. — Homoláč, J. (2018): Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny. Slovo a slovesnost, 79, s. 141–156.

Müllerová, O. (2005): Opakování jako jeden z rysů výstavby mluvených textů. In: M. Šimková (ed.), Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Bratislava: Veda, s. 139–149.

Rawls, A. W. (2006): Respecifying the study of social order — Garfinkel’s transition from theoretical conceptualization to practices in details. In. H. Garfinkel, Seeing Sociologically. The Routine Grounds of Social Action. Boulder, London: Paradigm Publishers, s. 1–97.

Rawls, A. W. (2008): Harold Garfinkel, ethnomethodology and workplace studies. Organization Studies, 29 (5), s. 701–731.

Schegloff, E. (1996): Confirming allusions: toward an empirical account of action. American Journal of Sociology, 102 (1), s. 161–216.

Schegloff, E. (2007): Sequence Organization in Interaction. A Prime in Conversation Interaction. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo: Cambridge University Press.

Tannen, D. (1989): Talking Voices. Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse. Cambridge et al.: Cambridge University Press.

Štícha, F. a kol. (2013): Akademická mluvnice spisovné češtiny. Praha: Academia.

Watson, R. (2008): Comparative sociology, laic and analytic: Some critical remarks on comparison in Conversation Analysis. Cahiers de praxématique, 50, s. 197–238.

Watson, R. (2015): De-reifying categories. In: . Fitzgerald — W. Housley, Advances in Membership Categorization Analysis. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage, s. 23–49.

Weingart, M. (1932): Semiologie a jazykozpyt. In: Charisteria Guilelmo Mathesio quinquagenario. A discipulis et Circuli linguistici Pragensis sodalibus oblata. Pragae: Pražský lingvistický kroužek, s. 5–13.

Zeman, J. (1999): K zvukové stránce mluvených projevů. In: J. Hoffmannová — O. Müllerová — J. Zeman, Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách. Praha: Trizonia, s. 166–191.

Úvod > 2021.2.4