2022.2.4

>ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 2022 (104) 2

Opomíjené kategorie českých anglicismů: lexikální a sémantické kalky

A Neglected Category of Anglicisms in Czech: Lexical and Semantic Calques

Aleš Klégr — Ivana Bozděchová

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The article outlines the status of calques among loanwords and their treatment in the Czech linguistic literature. It then presents the analysis of a sample of 1,360 calques (1,065 lexical, 295 semantic) from structural, word-class and semantic points of view, noting the differences between these two categories of anglicisms and their special features. It seeks to explain their different word-class distribution (nouns predominant among lexical calques; semantic calques approaching standard distribution). Among the interesting finds are the discovery of multi-word semantic calques and the very substantial number and rapid spread of this type of loan in general.

 KEYWORDS (cz)

anglicismy, čeština, lexikální kalky, sémantické kalky, rozbor vzorku

 KEYWORDS (en)

anglicisms, Czech, lexical calques, semantic calques, sample analysis

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366591.2022.2.4

 REFERENCES

Adam, R. (2012): Anglicizace češtiny a českého komunikačního prostoru. In: J. Hasil (ed.), Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, s. 21–36.

Batušek, J. (1970): Příspěvek k charakteristice české fyzikální terminologie. Naše řeč, 53, s. 16–31.

Betz, W. (1949): Deutsch und Lateinisch: die Lehnbildungen der althochdeutschen Benediktinerregel. Bonn: H. Bouvier.

Betz, W. (1959): Lehnwörter und Lehnprägungen im Vor- und Frühdeutschen. In: F. Maurer — F. Stroh (eds.), Deutsche Wortgeschichte. Bd. 1. Berlin/New York, s. 127–147.

Bozděchová, I. (2017): Anglicismy v českém lexiku. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 107–110.

Bozděchová, I. — Klégr, A. (2022): Pseudoanglicismy: české neologismy z anglických slov. Slovo a slovesnost, 83, s. 3–27.

Cruse, A. (2011): Meaning in Language. Oxford: Oxford University Press.

Čermák, F. (2010): Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Filipec, J., — Čermák, F. (1985): Česká lexikologie. Praha: Academia.

Görlach, M. (2003): English Words Abroad. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Haspelmath, M. — Tadmor, U. (eds.) (2009): Loanwords in the world’s languages: A comparative handbook. Berlin: Mouton de Gruyter.

Haugen, E. (1950): The analysis of linguistic borrowing. Language, 26, s. 210–231.

Haugen, E. (1956): Review of Gneuss 1955. Language, 32, s. 761–766.

Havlová, E. (1999): Několik poznámek ke staroslověnským kalkům. In: B. Skalka (ed.), Příspěvky ke slovanské filologii, s. 34–38.

Hladká, Z. (1996): Lexikologie. In: P. Karlík a kol. (eds.), Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.

Hladká, Z. (2017): Kosémie. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 934.

Hock, H. H. (1991): Principles of Historical Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter.

Jaklová, A. (2002): První čechoamerická periodika, jejich jazyk a styl II. Naše řeč, 82, s. 1–10.

Janovec, L. (2007): K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině. Naše řeč, 90, s. 57–66.

Kamiš, A. (1974): Slovní zásoba české publicistiky 18. století. Univerzita Karlova, Praha, s. 56–61.

Karlíková, H. (2002): Kalk. In: P. Karlík a kol. (eds.), Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Karlíková, H. (2017): Kalk. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Kloferová, S. (1998): Jak dnes mluví mladí vídeňští Češi I, II. Naše řeč, 81, s. 61–72, 169–178.

Kroupová, M. (2013): Problematika neosémantizace internacionálního lexika (na materiálu češtiny, polštiny a slovenštiny). Nová čeština doma a ve světě, s. 63–73.

Kučera, K. (1995): K nejnovějším vlivům angličtiny na český jazyk. In: Přednášky z XXXIV. a XXXV. běhu LŠSS. Praha: FF UK, s. 77–82.

Martincová, O. (1983): Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha: Univerzita Karlova.

Martincová, O. a kol. (2005): Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR.

Mathesius, V. (1961): Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém. Praha: Nakl. ČSAV.

Matras, Y. (2020): Language Contact. Cambridge: Cambridge University Press. Matras, Y. — Sakel, J. (2007): Grammatical Borrowing in Cross-Linguistic Perspective. Berlin — New York: Mouton de Gruyter.

Mravinacová, J. (2005): Neosémantizmy vzniklé pod vlivem cizího jazyka. In: O. Martincová a kol., Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, s. 180–186.

Nekula, M. (2017): Výpůjčka. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Procházková, B. (2013): Neosémantizační tendence v češtině na počátku 21. století. In: D. Blagoeva — S. Kolkovska — M. Lišková (eds.), Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Sofija: Marin Drinov Academic Publishing House, s. 208–217.

Půda, A. (2010): Zur Theorie der Lehnprägung im deutsch-tschechischen Sprachkontakt. Eine historisch-vergleichende Untersuchung im innerslavischen und europäischen Kontext. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Rangelova, A. (2005): Neosémantizmy a neosémantizační procesy. In: O. Martincová a kol., Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, s. 159–179.

Svobodová, D. (2013): Současný stav internacionalizace lexika. In: O. Uličný — M. Martinková (eds.), Dynamika českého lexika a lexikologie. Studie k moderní mluvnici češtiny, 4, s. 131–152.

Šipková, M. (2001): O jazyce čechoamerického týdeníku Našinec. Naše řeč, 84, s. 192–198.

Večerka, R. a kol. (2006): K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Warmbrunn, J. (1994): Englische lexikalische Entlehnungen im Wortschatz der tschechischen Gegenwartssprache. Münster: LIT-Verlag.

Weinreich, U. (1953): Languages in contact. New York: Linguistic Circle of New York.

Witalisz, A. (2015): English Loan Translations in Polish: Word-formation Patterns, Lexicalization, Idiomaticity and Institutionalization. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Zabawa, M. (2012): English lexical and semantic loans in informal spoken Polish. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zabawa, M. (2017): English semantic loans, loan translations, and loan renditions in informal Polish of computer users. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ziková, M. (2001): Substantivní neologismy a jejich parasystémový charakter. Naše řeč, 84, s. 81–89.

Úvod > 2022.2.4