2022.2.5

>ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 2022 (104) 2

Ke zpracování názvů farmaceutických výrobků v Akademickém slovníku současné češtiny

On the Treatment of Names of Pharmaceutical Products in the Academic Dictionary of Contemporary Czech

Barbora Procházková

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The article deals with the methodology of processing names of pharmaceutical products in the monolingual Academic Dictionary of Contemporary Czech (Akademický slovník současné češtiny), under preparation at the Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences since 2012. The article focuses on the choice of genera proxima in the explanatory definitions and their segmentation according to different shades of meaning. Special attention is paid to the selection of appropriate examples illustrating the meaning of the given lexical units and to the use of a terminological label for each dictionary entry. Based on a sample of entries belonging to this lexico-semantic group of words, the article aims to compare the approach to their lexicographical processing in the forthcoming dictionary and in previous Czech, Slovak and English monolingual dictionaries.

 KEYWORDS (cz)

čeština, výkladový slovník, výklad významu, opěrné slovo, exemplifikace

 KEYWORDS (en)

Czech language, monolingual dictionary, treatment of meaning, genus proximum, exemplification

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366591.2022.2.5

 REFERENCES

ASCS: Akademický slovník cizích slov (1997, dotisk). Praha: Academia. ASSČ: Akademický slovník současné češtiny A–Č (2017–2020). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupné online na https:// slovnikcestiny.cz.

Atkins, B. T. S. — Rundell, M. (2008): Examples. In: The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press, s. 452–461.

Blatná, R. (1995): Metajazyk v lexikografii. In: F. Čermák — R. Blatná (eds.), Manuál lexikografie. Jinočany: Nakladatelství H & H, s. 72–89.

Blatná, R. (2002): Slovník výkladový. In: Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 419–420.

Buzássyová, K. (2000): Odborná lexika vo všeobecnom výkladovom slovníku. In: K. Buzássyová (ed.), Člověk a jeho jazyk 1. Jazyk ako fenomén kultúry: na počesť prof. Jána Horeckého. Bratislava: Veda, s. 513–523.

Cambridge Free English Dictionary and Thesaurus. Dostupné online na https://dictionary. cambridge.org. Collins Dictionaries. Dostupné online na https:// www.collinsdictionary.com. FES:

Kuchař, M. (ed.) (2014): Farmaceutický encyklopedický slovník. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Filipec, J. (1995): Teorie a praxe jednojazyčného slovníku výkladového. In: F. Čermák — R. Blatná (eds.), Manuál lexikografie. Jinočany: Nakladatelství H & H, s. 14–49.

Hanks, P. (1987): Definitions and Explanations. In: J. M. Sinclair (ed.), Looking Up: An Account of the COBUILD Project in Lexical Computing. London and Glasgow: Collins ELT, s. 116–136.

Heuberger, R. (2015): Learners’ Dictionaries: History and Development; Current Issues. In: P. Durkin (ed.), The Oxford Handbook of Lexicography. Oxford: Oxford University Press, s. 25–43.

Hovorková, A. (1988): Vlastní jména a apelativizované názvy výrobků v češtině. Naše řeč, 71, č. 2, s. 68–75.

Kochová, P. — Opavská, Z. (eds.) (2016): Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. KSSJ:

Krátky slovník slovenského jazyka (2003). Bratislava: Veda. Dostupné online na https:// slovnik.juls.savba.sk. Lexico.

The English Dictionary. Oxford: Oxford University Press. Dostupné online na https:// www.lexico.com.

Lišková, M. — Procházková, B. (2016): Exemplifikace. In: P. Kochová — Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 154–160.

Lišková, M. (2017): Výměna stárnoucí manželky za hezkou mladou kočku aneb K exemplifikaci v Akademickém slovníku současné češtiny. Naše řeč, 100, č. 1, s. 28–36.

Longman Dictionary of Contemporary English Online. Dostupné online na https://www. ldoceonline.com.

Machálková, L. (2016): Poznámka v heslové stati. In: P. Kochová — Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 161.

MachovÁ, S. (1995): Terminografie. In: F. Čermák — R. Blatná (eds.), Manuál lexikografie. Jinočany: Nakladatelství H & H, s. 137–157.

Macmillan Dictionary and Thesaurus. Dostupné online na https://www.macmillandictionary. com.

Martínková, J. a kol. (2018): Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada. M-W:

Merriam-Webster Online. Dostupné online na https://www.merriam-webster.com.

Nová, J. — Mžourková, H. (2017): Terminology and Labelling Words by Subject in Monolingual Dictionaries — What Do Domain Labels Say to Dictionary Users? Journal of Linguistics, Vol. 68, No 2, pp. 296–304.

Nová, J. (2019): O vlku, koze a zelí. Slovník a odborné názvy. In: M. Lišková — M. Šemelík (eds.), Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: NLN, s. 162–169.

Nová, J. — Opavská, Z. (2019): Odborní konzultanti všeobecného výkladového slovníku (praktické zkušenosti lexikografického týmu ze spolupráce s odborníky). Naše řeč, 102, č. 1–2, s. 51–63.

Novotná, R. (2017): Slovníková definice. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), CzechEncy — Nový encyklopedický slovník češtiny. Dostupné online na https:// www.czechency.org/slovnik/SLOVNÍKOVÁ DEFINICE.

Poštolková, B. (1984): Odborná a běžná slovní zásoba současné češtiny. Praha: Academia. PSJČ: Příruční slovník jazyka českého (1935–1957). Praha: SPN. Dostupné online na https://bara. ujc.cas.cz/psjc.

SSČ: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2000). Praha: Academia.

Lingea: Internetový slovník současné češtiny (2018, verze 2.0). Brno: Lingea. Dostupné online na https://www.nechybujte.cz.

SSJČ: Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971). Praha: Academia. Dostupné online na https://ssjc.ujc.cas.cz. SSJ:

Slovník slovenského jazyka (1959–1968). Bratislava: Vydavateľstvo SAV. Dostupné online na https://slovnik.juls.savba.sk.

SSSJ: Slovník súčasného slovenského jazyka A-G, H-L, M-N (2006, 2011, 2015). Bratislava: Veda. Dostupné online na https://slovnik. juls.savba.sk.

SYN v8: Křen, M. — Cvrček, V. — Čapka, T. — Čermáková, A. — Hnátková, M. — Chlumská, L. — Jelínek, T. — Kováříková, D. — Petkevič, V. — Procházka, P. — Skoumalová, H. — Škrabal, M. — Truneček, P. — Vondřička, P. — Zasina, A. (2019): Korpus SYN, verze 8 z 12. 12. 2019. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Dostupné online na https://www.korpus.cz. Šemelík, M. —

Škrabal, M. (2019): Poznámky k poznámkám: Usage notes v českém lexikografickém prostředí. Naše řeč, 102, č. 1–2, s. 25–35.

Švihovec, J. a kol. (2018): Farmakologie. Praha: Grada.

VLS: Velký lékařský slovník (1998–2021). Praha: Maxdorf. Dostupné online na https://lekarske. slovniky.cz.

Úvod > 2022.2.5