2014 (96) 2

Issued: 12 / 2014
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
280 pages

Články
Nominální anafora a determinace — kontrastivní analýza francouzských a českých systémových možností : Nominal Anaphora and Determiners — Contrastive Analysis of Czech and French Systemic Potentialities (Ondřej Pešek), p. 147
Srovnání kolokací totalitního jazyka v bývalém Československu s jazykem současným A Comparison of Collocations in the Totalitarian Language of the Former Czechoslovakia and Those in Contemporary Czech (Věra Schmiedtová), p. 165
Prezentační versus kvalifikační škála: interpretace hraničních případů v FSP analýze narativního textu Presentation versus Quality Scale: Interpretation of Borderline Cases in FSP Analysis of Narrative Texts (Martin Adam), p. 180
Aspirované souhlásky v čínštině a v angličtině Aspirated Consonants in Mandarin Chinese and English (Hana Třísková), p.  196
Rozhledy
Není korpus jako korpus: Korpusy v kontrastivní lingvistice a translatologii Corpora in Contrastive Linguistics and Translation Studies (Lucie Chlumská), p. 221
Disertační práce z anglistiky na české a německé univerzitě v Praze
v letech 1912–39 : English Studies Dissertations at the Czech and the German University in Prague between 1912 and 1939
(Jiřina Popelíková, Marcela Sudková), p. 233

Recenze
Petr Čermák, Claudio Poeta, Jan Čermák: Pražský lingvistický kroužek v dokumentech (Ondřej Pešek), p. 247
Markéta Malá, Pavlína Šaldová (eds): A Centenary of English Studies at Charles University: From Mathesius to Present-Day Linguistics (Jarmila Tárnyiková), p. 250
Tomáš Duběda, Études de prosodie contrastive, le cas du français et du tchèque (Jan Radimský), p. 255
Světla Čmejrková, Martin Havlík, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jiří Zeman: Styl mediálních dialogů (Lucie Jílková), p.  257
Zprávy
Fórum jazykové variace (Marburg, 10. — 11. 10. 2013) (Lucie Jakubcová), p. 265
Devátý ročník kolokvií „Pražské perspektivy“ (Praagse Perspectieven) (Zdenka Hrnčířová), p. 267
Kronika
Jaroslav Macháček — jubileum anglisty na horské dráze (Aleš Klégr), p.  273

Úvod > Vydání > 2014 (96) 2