2018 (100) 1

Issued: 07 / 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6591
142 pages
Úvodem
(Aleš Klégr), p. 5-6
Články
O idiomatickém charakteru pojmenování v mutační kategorii
On the Idiomatic Nature of Naming Units in the Mutational Category
(Petr Kos), p. 9-23
Jak najít společnou řeč aneb Překryvy replik ve dvou televizních pořadech
How to Find Common Ground, or Overlaps in Turn-Taking in Two TV Programs
(Zuzana Komrsková — Petra Poukarová), p. 24-41
Neurčité dovětky v češtině
General Extenders in Czech
(Tomáš Novotný — Markéta Malá), p. 42-59
Diachronní korpusová lingvistika a španělština: současný stav a problémy
Historical Corpus Linguistics and Spanish: The State of the Art and Current Problems
(Zuzana Krinková), p. 60-79
Časopis pro moderní filologii jako zrcadlo dějin české moderní filologie
The Journal for Modern Philology as a Mirror to the History of Czech Modern Philology
(Petr Čermák), p. 80-91
Rozhledy
Cesta brazílskej portugalčiny od jazyka kolonizátorov až po jazyk nezávislého národa
The Journey of Brazilian Portuguese from the Language of Colonizers to the Language of an Independent Nation
(Jana Fabová), p. 95-105
Jak přepisovat do češtiny německé „ostré s“ (ß)? Nový grafém v němčině
How to Transcribe the German “Sharp S” (ß) into Czech. A New German Grapheme
(Marie Vachková), p. 106-110
K jedné kapitole z dějin jazykovědy. Příspěvek k 150. výročí úmrtí srovnávacího jazykovědce Augusta Schleichera
One Chapter in the History of Linguistics. A Note on the 150th Anniversary of the Death of Comparative Linguist August Schleicher
(Lenka Vodrážková), p. 111-119
Recenze
Milada Hirschová: Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou
(Martin Janečka), p. 123-127
Mucumi Imaiová: Jazyk a myšlení
(Lucie Saicová Římalová), p. 128-130
František Čermák: Korpus a korpusová lingvistika
(Aleš Klégr), p. 131-133
Zprávy
K teorii a praxi interdisciplinárního přístupu k výzkumu diskursu. Zpráva o mezinárodní konferenci ve Warwicku, Velká Británie
(Renáta Tomášková), p. 137-138
Kronika
Životní jubileum doc. PhDr. Zdeňky Hladké, Dr.
(Klára Osolsobě), p. 141-142

 

Úvod > Vydání > 2018 (100) 1