O časopisu

Časopis pro moderní filologii je recenzovaný neimpaktovaný jazykovědný časopis. Byl založen v r. 1911 Klubem moderních filologů (pozdějším Kruhem moderních filologů), který ho vydával do r. 1951. V období 1926 –1935 sloužil jako hlavní publikační fórum Pražského lingvistického kroužku. V r. 1951 byl začleněn mezi časopisy ČSAV, od 60. let sloučen s časopisem Philologica Pragensia. Znovu se osamostatnil v r. 1991 a v r. 2013  přešel pod FF UK. Vychází česky (příp. slovensky) a zabývá se hlavně kontrastivní lingvistikou, tj. výzkumem západních jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou). Je zaměřen především na evropské světové jazyky (angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, portugalštinu, španělštinu), okrajově i jazyky další. Obsahuje původní články ze všech rovin kontrastivního popisu jazyka, včetně interdisciplinárních, avšak s ohledem na jiná, specializovaná periodika ponechává stranou oblast slavistiky, orientalistiky, didaktiky, translatologie a literární vědy.

Časopis pro moderní filologii vychází dvakrát ročně elektronicky a vedle vědeckých studií otiskuje rozhledové články (nikoli však populárně naučné, přehledové výtahy), dále recenze publikací (do tří let od jejich vydání), zprávy o aktuálních a relevantních jazykovědných událostech a v rubrice Kronika pak vzpomínkové statě na význačné osobnosti české moderní filologie. Součástí redakčního procesu je oboustranně anonymní recenzní řízení. Vědecké články, rozhledy a vzpomínkové statě posuzují vždy dva recenzenti (z jiného pracoviště, než kde působí autor), kratší útvary (recenze, zprávy) posuzuje zpravidla jeden recenzent. Všechny příspěvky musí obsahovat překlad názvu do angličtiny a klíčová slova v angličtině, příspěvky do rubriky Články a Rozhledy navíc také abstrakt v angličtině. Podrobnosti o náležitostech příspěvků viz Pokyny pro přispěvatele níže.

Časopis pro moderní filologii  je uveden v Bibliografii české lingvistiky, MLA International Bibliography, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Bibliographie Linguistique / Linguistic Bibliography, The Year’s Work of Modern Language Studies.

Od roku 2015 vychází v režimu open access . Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

Nejsou účtovány žádné poplatky  za podání, zpracování a publikování rukopisu.

ISSN 0008-7386 (Print, do roku 2021)
ISSN 2336-6591 (Online)

Úvod > O časopisu