2022.1.1

>ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 2022 (104) 1

Proměny registrů české žurnalistiky 1995–2018

CHANGES IN REGISTERS OF CZECH JOURNALISM FROM 1995 TO 2018

Václav Cvrček

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

This paper summarizes an empirical corpus-based study of tendencies in register characteristics of Czech broadsheet newspapers (Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo, Hospodářské noviny) and their comparison with the major tabloid newspaper Blesk in the period from 1995 to 2018. Register characteristics of journalistic texts are determined by projecting their position on a general multidimensional model established by previous research. The results show that Czech journalism has witnessed a significant decrease in cohesion, a shift from general to more concrete/specific descriptions and from explicit attitude signalling to a more factual style. The results did not provide sufficient evidence to confirm previously formulated hypotheses suggesting “tabloidization” and “conversationalization” of broadsheets in the period under examination.

 KEYWORDS (cz)

multidimenzionální analýza, korpus, žurnalistika, publicistický styl, stylistika, moderní diachronie, registr

 KEYWORDS (en)

multidimensional analysis, corpus, journalism, journalistic style, stylistics, modern diachrony, register

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366591.2022.1.1

 REFERENCES

Baayen, H. (2008): Analyzing linguistic data: A practical introduction to statistics using R. Cambridge University Press. https://doi. org/10.1017/CBO9780511801686

Biber, D. (1988): Variation Across Speech and Writing. Cambridge University Press.

Biber, D. (1989): A typology of English texts. Linguistics, 27, 1, s. 3–43. https://doi. org/10.1515/ling.1989.27.1.3

Biber, D. (1995): Dimensions of Register Variation: A Cross-Linguistic Comparison. Cambridge University Press.

Biber, D. (2014): Using multi-dimensional analysis to explore cross-linguistic universals of register variation. Languages in Contrast, 14, 1, s. 7–34. https://doi.org/10.1075/ lic.14.1.02bib

Biber, D. — Conrad, S. (2009): Register, Genre, and Style. Cambridge University Press.

Conrad, S. (2015): Register variation. In: D. Biber — R. Reppen (Ed.), The Cambridge Handbook of English Corpus Linguistics (s. 309–329). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/ CBO9781139764377

Cvrček, V. — Komrsková, Z. — Lukeš, D. — Poukarová, P. — Řehořková, A. — Zasina, A. J. (2018): Variabilita češtiny: Multidimenzionální analýza. Slovo a slovesnost, 79, 4, s. 293–321.

Cvrček, V. — Komrsková, Z. — Lukeš, D. — Poukarová, P. — Řehořková, A. — Zasina, A. J., — Benko, V. (2020): Comparing web-crawled and traditional corpora. Language Resources and Evaluation, 54, s. 713–745. https://doi.org/10.1007/s10579- 020-09487-4

Cvrček, V. — Komrsková, Z. — Lukeš, D. — Poukarová, P. — Řehořková, A. — Zasina, A. J. (2021): From extra- to intratextual characteristics: Charting the space of variation in Czech through MDA. Corpus Linguistics and Linguistic Theory, 17, 2, s. 351–382. https://doi.org/10.1515/cllt-2018- 0020

Cvrček, V. — Laubeová, Z. — Lukeš, D. — Poukarová, P. — Řehořková, A. — Zasina, A. J. (2020a): Author and register as sources of variation: A corpus-based study using elicited texts. International Journal of Corpus Linguistics, 25, 4, s. 461–488. John Benjamins. https://doi.org/10.1075/ ijcl.19020.cvr

Cvrček, V. — Laubeová, Z. — Lukeš, D. — Poukarová, P. — Řehořková, A. — Zasina, A. J. (2020b): Registry v češtině. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Čech, R. (2016): Tematická koncentrace textu v češtině. Praha: ÚFAL MFF UK. https://ufal. mff.cuni.cz/books/preview/2016-cech_ preview.pdf

Čechová, M. — Krčmová, M. — Minářová, E. (2008): Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Čmejrková, S. (2008): Jazyk médií a jeho konverzacionalizace. Jazykovědné aktuality, 45, s. 87–100.

Hoffmannová, J. (2016): Prostěsdělovací styl. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. https:// www.czechency.org

Hoffmannová, J. — Homoláč, J. — Chvalovská, E. — Jílková, L. — Kaderka, P. — Mareš, P. — Mrázková, K. (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia.

Chloupek, J. (1993): Publicist Style. In: J. Chloupek — J. Nekvapil (eds.), Studies in Functional Stylistics. John Benjamins Publishing Company, s. 112–126.

Jelínek, M. (1995): Stylistika. In: P. Karlík — M. Nekula — Z. Rusínová, Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 699–780.

Krčmová, M. (2017): Funkční styl. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. https://www.czechency.org/slovnik/ IDIOLEKT

Křen, M. — Cvrček, V. — Čapka, T. — Čermáková, A. — Hnátková, M. — Chlumská, L. — Jelínek, T. — Kováříková, D. — Petkevič, V. — Procházka, P. — Skoumalová, H. — Škrabal, M. — Truneček, P. — Vondřička, P. — Zasina, A. J. (2019): SYN (Verze 8). Institute of the Czech National Corpus. FF UK. www.korpus.cz

Minářová, E. (2016): Žurnalistický styl. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. https:// www.czechency.org

Mrázková, K. (2016): Rejstřík. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1546–1547. https://www.czechency.org

Schneiderová, S. (2013): Mediální diskurz. In: O. Uličný — S. Schneiderová (eds.), Komunikační situace a styl. Studie k moderní mluvnici češtiny 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 95–121.

Staples, S. — Biber, D. — Reppen, R. (2018): Using Corpus-Based Register Analysis to Explore the Authenticity of High-Stakes Language Exams: A Register Comparison of TOEFL iBT and Disciplinary Writing Tasks. The Modern Language Journal, 102, 2, s. 310–332. https://doi.org/10.1111/modl.12465

Šlerka, J. — Waschková Císařová, L. — Jechová, K. (2020): Rating tištěných deníků. Nadační fond nezávislé žurnalistiky. https:// www.nfnz.cz/rating-medii/print/

Táborský, J. (2015): Nauka o textu a stylu (stylistika). In: V. Cvrček — V. Kodýtek — M. Kopřivová — D. Kováříková — P. Sgall — M. Šulc — J. Táborský — J. Volín — M. Waclawičová, Mluvnice současné češtiny: Jak se píše a jak se mluví I. Praha: Karolinum, s. 365–375.

Volín, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.

Zasina, A. J. — Komrsková, Z. (2019): Koditex — korpus diverzifikovaných textů. Studie z aplikované lingvistiky, 10, 1, s. 127–132.

Zasina, A. J. — Lukeš, D. — Komrsková, Z. — Poukarová, P. — Řehořková, A. (2018): Koditex: Korpus diverzifikovaných textů. Ústav Českého národního korpusu FF UK. www. korpus.cz

Úvod > 2022.1.1