2022.1.2

>ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 2022 (104) 1

Konstrukce s velkým K

THE CONSTRUCTION ‘X… WITH A CAPITAL X’

Jakub Sláma

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The text focuses on the Czech construction whose instances include expressions such as muž s velkým M ‘a man with a capital M’ and herečka s velkým H ‘an actress with a capital A’. Theoretically, the study is couched within the framework of Construction Grammar; empirically, it is based on 3,969 examples of the construction from the SYN corpus (version 8) and on 268 questionnaires. It is shown that the construction has a conventionalized form and a semantic as well as a pragmatic (evaluative) meaning, and that it tends very strongly to be used as part of the rheme (focus) — typically as a subject complement — and in other textually prominent contexts, such as headlines. The variability of the instances of the construction is also examined, and the text goes on to consider the relevance of phenomena such as the construction investigated for linguistic theory, especially the traditional rule-based dictionary plus grammar book model.

 KEYWORDS (cz)

kolostrukční analýza, konstrukce, konstrukční gramatika, variabilita

 KEYWORDS (en)

collostructional analysis, construction, Construction Grammar, variability

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366591.2022.1.2

 REFERENCES

Baker, M. (2001): The Atoms of Language: The Mind’s Hidden Rules of Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Bednaříková, B. (2017): Slovo a jeho struktura. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Bémová, A. (1981): Slovesná prefixace z hlediska intence. Slovo a slovesnost, 42, 2, s. 143–148.

Bloomfield, L. (1933): Language. New York: Holt.

Čermák, F. (2010): Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Daneš, F. — Macháčková, E. (1979): Slovesný vid z hlediska sémantického. Slovo a slovesnost, 40, 1, s. 45–49.

Diessel, H. (2019): The Grammar Network: How Linguistic Structure is Shaped by Language Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Divjak, D. (2019): Frequency in Language: Memory, Attention and Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Dokulil, M. (1962): Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Filipec, J. (1972): K otázce konverze a přechodu slovních druhů v dnešní češtině. Slovo a slovesnost, 33, 2, s. 122–129.

Fried, M. (2013): Pojem konstrukce v konstrukční gramatice. Časopis pro moderní filologii, 95, 1, s. 9–27.

Goldberg, A. (2019): Explain Me This. Creativity, Competition, and the Partial Productivity of Constructions. Princeton University Press.

Gries, S. Th. (2014): Coll.analysis 3.5. Skript pro kolostrukční analýzu v R. Dostupný z WWW: http://www.linguistics.ucsb.edu/faculty/ stgries/teaching/groningen/.

Hagoort, P. (2005): On Broca, brain, and binding: a new framework. Trends in Cognitive Science, 9, 9, s. 416–423.

Hagoort, P. (2013): MUC (Memory, Unification, Control) and beyond. Frontiers in Psychology, 2, 41.

von Heusinger, K. — Schumacher, P. B. (2019): Discourse prominence: Definition and application. Journal of Pragmatics, 154, s. 117–127.

Hilpert, M. (2019): Construction Grammar and Its Application to English. Druhé, rozšířené vydání. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Chandra, P. — Srishti, R. (2014): The lexicon-syntax interface: Some issues. In: P. Chandra — R. Srishti (eds.), The Lexicon– Syntax Interface: Perspectives from South Asian languages. Amsterdam: John Benjamins, s. 1–24.

Chlumská, L. — Cvrček, V. — Kováříková, D. (2012): What belongs in a dictionary? The Example of Negation in Czech. In: Euralex 2012. Oslo: Univerzita v Oslu, s. 822–827.

Jackendoff, R. (1997): The Architecture of the Language Faculty. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Jackendoff, R. (2002): Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution. Oxford: Oxford University Press.

Jelínek, T. — Kopřivová, M. — Petkevič, V. — Skoumalová, H. (2018): Variabilita českých frazémů v úzu. Časopis pro moderní filologii, 100, 2, s. 151–175.

Jirsová, A. (1979): Prefixace sloves a slovesná vazba. Naše řeč, 62, 1, s. 1–7.

Jirsová, A. (1985): K prefixaci sloves se zřetelem k syntaktickým funkcím. Slovo a slovesnost, 46, 4, s. 284–291.

Karlík, P. (2014): Gramatika a lexikon češtiny. Brno: Masarykova univerzita.

Konvička, M. (2020): Protože změna: k české kauzální konstrukci protože X. Naše řeč, 103, 3, s. 243–263.

Kováříková, D. (2021): Sharing data through specialized corpus-based tools: The case of GramatiKat. Jazykovedný časopis, 72, 2, s. 531–544.

Lehečková, E. (2017): Využití korpusových metod v popisu češtiny: případ kolostrukční analýzy. Časopis pro moderní filologii, 99, 2, s. 167–180.

Lehoučková, Z. (2010): Slovesná prefixace ve světle Langackerovy kognitivní gramatiky. Slovo a slovesnost, 71, 4, s. 340–349.

Marvan, J. (2008): České stupňování — slovanská podoba evropské univerzálie. Praha: Karolinum.

Perek, F. (2015): Argument Structure in UsageBased Construction Grammar. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

R Development Core Team (2008): R: A language and environment for statistical computing. Dostupné z WWW: http://www.R-project.org.

Seidel, E. (1960): O problémech vidu. Slovo a slovesnost, 21, 4, s. 249–256.

Sgall, P. (2006): Valence jako jádro jazykového systému. Slovo a slovesnost, 67, 3, s. 163–178.

Schmid, H.-J. (2020): The Dynamics of the Linguistic System: Usage, Conventionalization, and Entrenchment. Oxford: Oxford University Press.

Sláma, J. (2021a): The study of valency is biased toward more frequent verbs: A corpus study of the valency of less frequent verbs in Czech. Jazykovedný časopis, 72, 2, s. 434–443.

Sláma, J. (2021b): To be or to not be? Or — to not be? Dochází ke změně v postavení anglické záporky not a infinitivního to? Časopis pro moderní filologii, 103, 1, s. 60–73.

Stefanowitsch, A. — Gries, S. Th. (2003): Collostructions: Investigating the interaction of words and constructions. International Journal of Corpus Linguistics, 8, 2, s. 209–243. syn v8:

Křen, M. — Cvrček, V. — Čapka, T. — Čermáková, A. — Hnátková, M. — Chlumská, L. — Jelínek, T. — Kováříková, D. — Petkevič, V. — Procházka, P. — Skoumalová, H. — Škrabal, M. — Truneček, P. — Vondřička, P. — Zasina, A. (2019): Korpus SYN, verze 8. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Dostupný z: https://www.korpus.cz

Uhlířová, L. (2016): Prezentační věta. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1414.

Úvod > 2022.1.2