2023.1.2

>ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 2023 (105) 1

Haluzárna, bafačky a homokonec: Neologismy na webu Československé filmové databáze a relevance neologismů (nejen) pro popis slovotvorby

Haluzárna, bafačky and homokonec: Neologisms on the Website of the Czech-Slovak Film Database and the Relevance of Neologisms (Not Only) for the Description of Word-formation

Jakub Sláma

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

Studies of Czech neologisms usually focus on neologisms found in standard texts or in a collaborative online dictionary including mostly expressive words, invented words and the like. The paper attempts to bridge the gap by focusing on less formal and standard, yet fully authentic texts, i.e., user reviews in the Czech-Slovak film database. Based on 2,006 novel lexical units found on the website, it is shown that while neologisms are mostly found among lexical words, some are also found among grammatical, supposedly closed-class words. It is illustrated that derivation by suffixes and prefixoids as well as compounding are the most productive processes, yielding some surprisingly productive types of new words. Finally, the paper focuses on three prominent patterns found among the neologisms (X-árna, V-ačka, and homo-N) and points out their relevance, thus illustrating that studies of neologisms do not need to be trivially descriptive and classificatory but can point towards more general issues, both theoretical and methodological.

 KEYWORDS (cz)

neologismus; prefixoid; slangismus; slovotvorba; sufixace

 KEYWORDS (en)

neologism; prefixoid; slang word; suffixation; word-formation

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366591.2023.1.2

 REFERENCES

Aijmer, K. (1997): I think — an English modal particle. In: T. Swan — O. J. Westvik (eds.), Modality in Germanic languages. Historical and comparative perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter, s. 1–47.

Berg, K. (2020): Changes in the productivity of word-formation patterns: Some methodological remarks. Linguistics, 58, 4, s. 1117–1150.

Bierwiaczonek, B. (2014): Representation of Polysemy as a Basis of Contrastive Lexical Semantics. In: A. Łyda — G. Drożdż (eds.), Dimensions of the Word. Cambridge Scholars Publishing, s. 12–27.

Booij, G. — Audring, J. (2018): Partial Motivation, Multiple Motivation: The Role of Output Schemas in Morphology. In: G. Booij (ed.), The Construction of Words. Advances in Construction Morphology. Dordrecht: Springer, s. 59–80.

Bozděchová, I. — Klégr, A. (2022): Pseudoanglicismy: české neologismy z anglických slov. Slovo a slovesnost, 83, 1, s. 3–27.

Cvrček, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny: Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum.

Čeština 2.0 [online]. Dostupné z WWW: .

Daneš, F. — Grepl, M. — Hlavsa, Z. (eds.) (1987): Mluvnice češtiny 3. Skladba. Praha: Academia.

Databáze excerpčního materiálu Neomat [online]. Verze 3.0. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. Dostupné z WWW: .

Diewald, G. (2011): Pragmaticalization (defined) as grammaticalization of discourse functions. Linguistics, 49, 2, s. 365–390.

Dokulil, M. — Horálek, K. — Hůrková, J. — Knappová, M. — Petr, J. (1986): Mluvnice češtiny 1. Fonetika, fonologie, morfonologie a morfematika, tvoření slov. Praha: Academia.

Entlová, G. (2022): Novotvary a internacionalismy v češtině v období pandemie covid-19. Bohemistyka, 22, 1, s. 20–34.

Hugo, J. a kol. (2006): Slovník nespisovné češtiny. 2. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf.

Janovec, L. (2013): Neologie. In: M. Martinková — O. Uličný (eds.), Studie k moderní mluvnici češtiny 4. Dynamika českého lexika a lexikologie. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 105–130.

Karlík, P. — Kořenský, J. (2016): Slovní druh. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1683–1685.

Kavka, M. — Škrabal, M. (2018): Hacknutá čeština. Brno: Jan Melvil Publishing.

Kochová, P. (2015): Prefixoidace v češtině (k svébytnému tvoření nových slov na materiálu neologismů). In: K. Barnová — A. Chomová (eds.), Varia XXI: Zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, s. 229–238.

Kotowski, S. (2021): The semantics of English out-prefixation: A corpus-based investigation. English Language and Linguistics, 25, 1, s. 61–89.

Lalor, T. — Rendle-Short, J. (2008): ‘That’s So Gay’: A Contemporary Use of Gay in Australian English. Australian Journal of Linguistics, 27, 2, s. 147–173.

Lieber, R. (2016): English Nouns. The Ecology of Nominalization. Cambridge: Cambridge University Press.

Lišková, M. (2022): Tmavě modrozelená je nová černá aneb Neologismy v popiscích pořadů na streamovací platformě Netflix. Bohemistyka, 22, 1, s. 35–55.

Martincová, O. a kol. (1998): Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1. Praha: Academia.

Martincová, O. a kol. (2004): Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2. Praha: Academia.

Martincová, O. (2016): Prefixoid. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1395–1396.

Mejstřík, V. (1971): K možnostem využití nauky o tvoření slov při zpracovávání jednojazyčného výkladového slovníku. Slovo a slovesnost, 32, 4, s. 318–325.

Melloni, Ch. (2011): Event and Result Nominals: A Morpho-semantic Approach. Bern: Peter Lang.

Nejedlý, P. a kol. (2019): Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině. Praha: Academia.

Plag, I. (1999): Morphological Productivity: Structural Constraints in English Derivation. Mouton de Gruyter.

Plag, I. — Balling, L. W. (2020): Derivational morphology: An integrative perspective on some fundamental questions. In: V. Pirrelli — I. Plag — W. U. Dressler (eds.), Word Knowledge and Word Usage. De Gruyter Mouton, s. 295–335.

Procházková, B. (2009): Když se řekne kafkárna. Naše řeč, 92, 4, s. 220–223.

Ptáčková, B. (ed.) (2004): Žánr ve filmu: Sborník příspěvků z VI. česko-slovenské filmologické konference. Praha: Národní filmový archiv.

Sánchez Fajardo, J. A. (2022): Pejorative Suffixes and Combining Forms in English. Amsterdam: John Benjamins.

Sláma, J. (2022): Operátor lomeno koordinátor lomeno adordinátor: K funkcím slova lomeno. Naše řeč, 105, 1, s. 49–55.

Stašková, N. (2008): Zpětné tvoření v češtině a paralelní postupy v angličtině. Naše řeč, 91, 2, s. 80–95.

Straková, V. (1985): Morfematická strukturace sémantických obsahů: Nástin derivační typologie. Praha: Ústav pro jazyk český.

Světlá, J. (2005a): Nová adjektivní pojmenování. In: O. Martincová (ed.), Neologizmy v dnešní češtině. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 99–118.

Světlá, J. (2005b): Nová abstraktní pojmenování. In: O. Martincová (ed.), Neologizmy v dnešní češtině. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 54–68.

Šimandl, J. a kol. (2016): Slovník afixů užívaných v češtině. Praha: Karolinum.

Štekauer, P. — Valera, S. — Körtvélyessy, L. (2012): Word-Formation in the World’s Languages: A Typological Survey. Cambridge: Cambridge University Press.

Štícha, F. a kol. (2018): Velká akademická gramatika spisovné češtiny 1. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov. Praha: Academia.

Ziková, M. (2016): Truncation. In: P. Karlík — M. Nekula — J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny, svazek 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1902–1903.

Úvod > 2023.1.2